Fylkesmannen i Finnmark publiserte i årene 2009-2011 hele 5 rapporter i en serie om tanalaksens økologi og om laksefangstene: 

Rapportene kan du laste ned nedenfor: 

* Rapport 1- Miljøforholdene og innvirkningen på laksen

* Rapport 2: Svingninger i fangster etter fangstmetode

* Rapport 3: Variasjoner i laksefangstene over sesongen

* Rapport 4: Vinterstøinger

* Rapport 5: Flergangsgytere

For artikkel på engelsk om tanalaksens livssyklus, se Erkinaro et.al (2019).

For informasjon om redskapsutvikling og fangstfordeling i Tanavassdraget i perioden 1982-2017, se bacheloroppgaven til Sonja Lydia Kimo Pedersen

Se også artikkelen Tanalaksens vandringer. Resultater fra merkinger av laksesmolt (1974-1981)(Rikstad og Niemelä).

 

I prosjektet "Kolarctic salmon" ble vandringen og fangster av ulike laksebestander langs bla. Finnmarkskysten analysert. I dette prosjektet avdekket man bla. at tanalaksen vandrer inn langs kysten både fra øst og vest. Det genetiske slektskapet mellom laksebestandene i nord, bla. tanalaksen, ble også analysert i prosjektet. For mer informasjon se: 

Oppsummeringsrapport- Kolarctic salmon