Klima- og miljødepartementet foreslår i forslaget til statsbudsjett å etablere et nasjonalt villakssenter. Senteret vil bestå av enheter i Tana, Namsos, Lærdal og Lyngdal. Stiftelsen for de nasjonale laksesentrene forventes etablert i løpet av 2019. Laksesenteret vil først bli etablert i midlertidige lokaler i Tanabru. Kommunen vil regulere området som blir frigjort når gamle Tanabru blir revet, slik at et framtidig bygg for laksesenteret kan lokaliseres der. 

Det har vært arbeidet med ideene om et laksesenter i Tana over mange år. Det er mange grunner til at et laksesenter bør prioriteres i Tana. Tanavassdraget er ett av de viktigste laksevassdragene i verden. Det er av nasjonal og internasjonal betydning av kunnskaper om tanalaksen tas vare på og videreformidles. Vi har den unike elvesamiske kulturen hvor høstingen av tanalaksen gjennom tidene har vært helt sentral. Gjennom denne høstingen har man fått stor kunnskap lokalt om laksen som må tas vare på for etteriden. Lokal kunnskap sammen med den kunnskapen man har fått gjennom forskning må gjøres lettere tilgjengelig. Når det nå etableres et laksesenter i Tana vil det være store og økte muligheter for å få dette til. 

Arbeidet i Joddu-prosjektet legges ned og videreføres gjennom laksesenteret når dette er etablert. 

​Copyright bilde: Kjell Magne Johnsen